Sprej pro čištění bílých tabulí Odstraňuje bez šmouh stopy po fixech. Užití: nastříkejte ze vzdálenosti cca 10 cm na hadřík a utřete tabuli. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Dráždí oči. Může způsobit ospalost nebo závratě. Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. - Nekouřit. Zamezte vdechování aerosolů. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte obal nebo štítek výrobku po ruce. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: proplachujte proudem vody. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch. KONTAKT Z KŮŽI: omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
5907595426343
668 položky

Obľúbené produkty v rovnakej kategórii

Produkty v rovnakej kategórii: 16